Veileder for arbeidsvarsling i Oslo - Sykkel og gange

Veileder for arbeidsvarsling i Oslo - Sykkel og gange

Vi har bidratt i utarbeidelse av «Veileder for arbeidsvarsling i Oslo – Sykkel og gange». Oslo skal bli en sykkelby og det satses mye på å prioritere og tilrettelegge bedre for gående, syklende og kollektivtrafikk.

Veilederen skal benyttes av entreprenører som utarbeider søknad om arbeidsvarsling. Oslo kommune er vedtaksmyndighet for arbeidsvarslingssøknader og skiltplaner på kommunale veger.


Oppdragsgiver

Oslo kommune
Bymiljøetaten

Tidsrom

2016

Utførte oppdrag

Veileder for arbeidsvarsling i Oslo – Sykkel og gange

Utførte fag

Sykkel & gange, skilt og oppmerking, anleggsgjennomføring, visualisering


Veilederen skal bidra til

  • Redusert antall stengninger av gatene i Oslo for fotgjengere og syklister
  • Bedre trafikksikkerhet, tilgjengelighet og framkommelighet for myke trafikanter
  • Å sørge for at konsekvenser av planlagte tiltak og reguleringer blir grundig vurdert
  • At det etableres mest mulig optimale løsninger innenfor tilgjengelig veiareal
  • Å minimere de samlede konsekvenser av byggeplasser og veiarbeid for alle trafikantgrupper
  • Økt forståelse blant publikum for nødvendigheten av å gjennomføre trafikkreguleringer