Fag

Vi jobber med alle faser av et samferdselsanlegg. Fra tidlig utredning og mulighetsanalyse til byggeplan, oppfølging på byggeplass, forvaltning, drift, vedlikehold og rehabilitering. Denne blandingen gjør hverdagen vår spennende og videreutvikler oss som ingeniører.

Veg & gate

Veg, gate, tunnel, sykkel, gange, universell utforming, vegteknologi

Kollektivløsninger

Jernbane, T-bane, trikk, buss, stasjoner & holdeplasser

Vann & miljø

Vann & avløp, drenering, overvannshåndtering, sedimenterings & renseløsninger, pumpeløsninger, fjernvarme

Skilt & trafikkstyring

Skilt, oppmerking, styringssystemer for høytrafikkerte veger og tunneler, intelligente transportsystemer (ITS)

Transportanalyse

Transportanalyse & trafikkmodeller regionale og lokale, samfunnsøkonomiske analyser

Drift & vedlikehold

Kontrakter & standarder, behovsanalyser, produksjonsplanlegging, systemer for styring, oppfølging & kvalitet, Vegrams

Arealplanlegging

Planprosess & prosessledelse, kommunedelplan, reguleringsplan, plankart, planbeskrivelse, planbestemmelser, konsekvensutredning, ROS-analyse, mulighetsstudie & utredning

Modeller & visualisering

Modellering, visualisering, samordningsmodeller, virtual reality, simulering, film, webløsninger

IKT-tjenester

IKT innen forvaltning, drift og vedlikehold. Arkitektur for mobilitet og datafangst, automasjon, styring, overvåkning, betalingsløsninger og kartbaserte informasjonssystemer (GIS)

  ViaNova Eureka

Ledelse & løsningsutvikling

Prosjektledelse, løsningsutvikling, BIM, Samtidig prosjektering, kostnadsberegning, faseplanlegging, anleggsgjennomføring, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen