Jobb

| Ledige stillinger

Har du lyst til å jobbe med store prosjekter i en mellomstor bedrift?

Ledige stillinger som rådgiver i ViaNova Sandvika, Trondheim og Kristiansand

ViaNova er rådgivende ingeniører innenfor samferdsel. ViaNovas egenutviklede bedriftsfilosofi og grunnlov sier at avgjørelser skal tas på bakgrunn av kunnskap og ikke posisjon. Det gir en flat organisasjonsstruktur som har vært svært vellykket i over 30 år. Les mer om ViaNova.

ViaNova har bred virksomhet innenfor samferdselssektoren. Våre oppdrag og prosjekter er innen planlegging, prosjektering, bygging, drift, vedlikehold og rehabilitering av infrastruktur for samferdsel. Vi opplever stor etterspørsel etter vår kompetanse og ønsker å styrke kapasiteten innenfor nevnte fagområder.


ViaNova er et nettverk av selvstendige selskaper med kontorer i Sandvika, Trondheim og Kristiansand. Vi søker personer med bakgrunn og interesse spesielt innen et eller flere av følgende fagområder:

  • Veg-, gate-, sykkel- og kollektivløsninger
  • BIM/GIS
  • Vann og miljø
  • ITS, trafikkstyring og skilt

Søkere må ha utdanning tilsvarende bachelor-/mastergrad innen relevant fagområde. Jobberfaring innen fagområdet vil være en fordel, men nyutdannede vil også bli vurdert.

Vi ser etter personer som vil jobbe i et høyt tempo og som liker å samarbeide på tvers av fagfelt. Det er viktig med god skriftlig og muntlig fremstillingsevne.

I ViaNova får du:

  • Et sosialt arbeidsmiljø og et fagmiljø med korte beslutningslinjer
  • Gode utviklingsmuligheter i et tverrfaglig miljø
  • Mulighet til å jobbe med store og spennende prosjekter
  • Konkurransedyktige betingelser
  • Medeierskap

Se flere detaljer om stillingene under. Ta gjerne kontakt. Vi håper du vil være med å utvikle gode løsninger sammen med oss.

Søknad med CV og ønsket arbeidssted sendes til soknad@vianova.no

Søknadsfrist 1. april 2022, søknader vurderes fortløpende.


Ledige stillinger Vei, gate, sykkel- og kollektivløsninger

Våre arbeidsoppgaver består av planlegging og prosjektering av vei-, gate-, sykkel- og kollektivløsninger. Prosjektene har stor variasjon i planfaser og størrelse. Vår hverdag består av arbeid i tverrfaglige team. Med verktøy som AutoCAD, Quadri, Novapoint og Rhino/Grasshopper utvikler vi gode løsninger sammen med våre oppdragsgivere. Fagområder som naturlig inngår i vårt arbeid er blant annet trafikksikkerhet, universell utforming, veiteknologi, veiutstyr, anleggsgjennomføring, klima-/levetidsbetraktninger og kostnadsvurderinger. Vi har stort fokus på utvikling av morgendagens metoder og verktøy for planlegging og prosjektering av samferdselsanlegg.

Noen av prosjektene vi jobber med i dag er E6 Øyer-Otta, E6 Kvithammar-Åsen, E6 Svenningelv-Lien, E18 Lysaker-Ramstadsletta, Lysaker kollektivterminal og sykkelvei i Universitetskrysset.

Vi søker personer med bakgrunn og interesse innen prosjektering av vei-, gate-, sykkel- og kollektivløsninger. Søkere må ha utdanning tilsvarende bachelor-/mastergrad innen relevant fagområde. Jobberfaring innen fagområdet vil være en fordel, men nyutdannede vil også bli vurdert. Erfaring eller interesse for programmering er også ettertraktet.

Dine arbeidsoppgaver i prosjektene vil blant annet være knyttet til prosjektering både i Novapoint og Rhino/Grasshopper. Du vil jobbe i tverrfaglige prosjekter, både i reguleringsplanfase og byggeplan. Dette innebærer blant annet utarbeidelse av detaljert modellgrunnlag til f.eks. alternativsvurderinger i tidligfase, grunnlag til reguleringsplan og byggefase. Det vil også være oppgaver knyttet til utarbeidelse av konkurransegrunnlag etter prosesskoden.

Vil du vite mer om stillingen, ta gjerne kontakt. Vi håper du vil være med å utvikle gode løsninger sammen med oss.
Søknad med CV og ønsket arbeidssted sendes til soknad@vianova.no.
Søknadsfrist 1. april 2022, søknader vurderes fortløpende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Ledige stillinger BIM/GIS

BIM/GIS har en voksende andel av prosjektene våre og vi har god pågang av nye prosjekter ved kontorene i Trondheim, Kristiansand og Sandvika. Vi ønsker derfor å styrke laget med nye personer til å bli med på utviklingen videre.

Nettverket er med på mange store utbyggingsprosjekt som E16 Bjørum–Skaret, E6 Kvithammer–Åsen, Majorstuen T-baneknutepunkt og E18 Lysaker–Ramstadsletta. Det gis også tilbud på mange spennende jobber flere steder i landet, og vi ser stadig nye utviklingsområder for fagfeltet BIM/GIS.

BIM er et stort fagfelt med overordnet ansvar for dataflyt og tverrfaglig samhandling i prosjekt. Vi søker personer som ønsker å bidra i den kontinuerlige utviklingen innen modellbasert prosjektering, og som stiller spørsmål ved hvordan oppgaver kan effektiviseres og data kan gjøres forståelig for alle involverte parter.

Dine arbeidsoppgaver i prosjekt vil blant annet være koordinering mellom fag, oppsett og drift av tverrfaglige modeller, dataflyt, utvikling og forbedring av digitale verktøy og effektivisering av arbeidsmetoder. Praktisk erfaring fra samferdselsprosjekt er derfor en fordel, men ikke et krav om du er lærevillig og nysgjerrig.

Vil du vite mer om stillingen, ta gjerne kontakt. Vi håper du vil være med å utvikle gode løsninger sammen med oss.
Søknad med CV og ønsket arbeidssted sendes til soknad@vianova.no.
Søknadsfrist 1. april 2022, søknader vurderes fortløpende.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Ledige stillinger Vann og miljø

Våre arbeidsoppgaver er knyttet til vann- og miljørelaterte utfordringer innen utbygging av samferdselsanlegg. Dette omfatter blant annet omlegging av vann- og avløpsanlegg, vannhåndtering og rensing av vann fra vei og bane, ytre miljø-koordinering, utfordringer rundt flom og endringer i klima med mer.

Vi søker personer med bakgrunn og interesse innen prosjektering av vann- og avløpsanlegg og/eller ytre miljø. Søkere må ha utdanning tilsvarende bachelor-/mastergrad innen relevant fagområde. Jobberfaring innen fagområdet vil være en fordel, men nyutdannede vil også bli vurdert.

Vår oppdragsmengde er økende innenfor både tidligfaseprosjekter og byggeplaner. Vi jobber på store prosjekter som totalentreprisene E16 Bjørum-Skaret og E6 Kvithammar-Åsen, til mindre prosjekter som overvannshåndtering og blågrønne løsninger på Torbjørn Egners Plass. Vi ser at håndtering og forvalting av vann er et sentralt element i satsing på bærekraft og vi jobber aktivt for å sette fokus på dette i alle våre prosjekter.

For fagområdet ytre miljø vil dine arbeidsoppgaver være knyttet til overordnet planlegging og ivaretakelse av ytre miljø, utarbeidelse av miljørisikovurderinger og ytre miljø-planer. Du vil også få mulighet til å jobbe med prosjektering av renseløsninger for vei i dagen og i tunneler og å være ytre miljø-koordinator på små og store prosjekter som er under bygging.

For fagområdet vann og avløp vil dine arbeidsoppgaver være prosjektering av drenering og overvann, flomvurderinger, infiltrasjon og fordrøyningsløsninger samt utslippssøknader. Vi har også et større omfang prosjekter som omfatter omlegginger og nyanlegg av offentlige vann- og avløpsanlegg inklusive utarbeidelse av beskrivelser og tegninger for konkurransegrunnlag.

Vil du vite mer om stillingene, ta gjerne kontakt. Vi håper du vil være med å utvikle gode løsninger sammen med oss.
Søknad med CV og ønsket arbeidssted sendes til soknad@vianova.no.
Søknadsfrist 1. april 2022, søknader vurderes fortløpende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:

Ledige stillinger ITS, trafikkstyring og skilt

Våre arbeidsoppgaver er knyttet til trafikkstyring, intelligente transportsystemer (ITS), trafikkteknikk og prosjektering av skilt og oppmerking. Vårt fagmiljø har et godt spenn fra juniorer, til seniorer med lang erfaring innen faget.

Innenfor ITS og smart mobilitet er ViaNova involvert i varierte og spennende prosjekter. Hos oss kan du være med å planlegge for framtidens veg- og transportsystem, med alt fra datagrunnlag for trafikkinformasjon og trafikkstyring, til krav for framtidens vegnett. ViaNova har de siste årene hatt prosjekter som spenner fra å delta i utarbeidelse av veiledere for smart mobilitet og mikromobilitet til å kartlegge veginfrastrukturens forutsetninger for oppkoblede og automatiserte kjøretøy.

Innenfor trafikkstyring, skilt og oppmerking er ViaNova involvert i både små og store oppdrag. Dette varierer fra store tverrfaglige samferdsels­prosjekter som E18 Lysaker-Ramstadsletta, E16 Bjørum-Skaret og E6 Kvithammer-Åsen til mer faglige spissede prosjekter. Eksempler på slike prosjekter er sykkelruteskilting i Oslo, Fredrikstad og Sarpsborg, trafikkstyringssystemet hos vegtrafikksentralen i Oslo, samt bistand for Statens vegvesen med håndbøker og retningslinjer innenfor våre fagområder.

Vi søker etter personer som har et sterkt engasjement og et ønske om å være i front på utviklingen innen fagområdet, slik at ViaNova beholder sin ledende posisjon i markedet. Du må like å delta i både små og store prosjekter, tverrfaglige prosjekter og/eller prosjekter som går i dybden innen din faglige ekspertise.  Søkere må ha utdanning tilsvarende bachelor-/mastergrad. Jobberfaring innen fagområdet vil være en fordel, men nyutdannede vil også bli vurdert.

Vil du vite mer om stillingen, ta gjerne kontakt. Vi håper du vil være med å utvikle gode løsninger sammen med oss.
Søknad med CV og ønsket arbeidssted sendes til soknad@vianova.no.
Søknadsfrist 1. april 2022, søknader vurderes fortløpende.

Spørsmål om stillingene kan rettes til:


| Studenter og sommerjobb

Vi har hver sommer studenter på sommerjobb fra NTNU i Trondheim og ulike høyskoler. Dette gir et godt innblikk i oss som firma, vår firmakultur og våre spennende arbeidsoppgaver. Du kan søke arbeidssted i Sandvika, Trondheim eller Kristiansand.

Hver høst holder vi bedriftspresentasjoner på NTNU i Trondheim og ulike høyskoler. I tillegg stiller vi med stand på BM-dagen på NTNU i Trondheim. Ta gjerne personlig kontakt med oss på en av disse møteplassene!

| Åpen søknad

Vi er alltid interessert i å komme i kontakt med personer som har fagbakgrunn som passer sammen med oss. Ta kontakt hvis du har spørsmål eller ønsker å søke jobb. Les mer Om oss, våre Fag og et utvalg av våre Prosjekter

ViaNova

Personalansvarlig
Anette H Mahle
anette.mahle@vianova.no
Sandvika

 ViaNova Trondheim

Daglig leder
Roar Paulsen

Trondheim

ViaNova Kristiansand

Daglig leder
Svein Engedal
svein.engedal@vianova.no
Kristiansand

 ViaNova Eureka

Daglig leder
Paal Aaserud

Sandvika