Redegjørelse for likestillings- og aktivitetsplikten i ViaNova AS

Redegjørelse for likestillings- og aktivitetsplikten i ViaNova AS

ViaNova drives og utvikles som en organisk organisasjon med desentralisert ansvar og med jevnlig endring i ledelse og eierstruktur blant de ansatte. Vi arbeider aktivt for å ivareta likestilling og hindre diskriminering, ha balanse mellom kjønn i ansvarsroller og administrative funksjoner, tilrettelegge for ansatte med ulike behov, samt gi like muligheter og ha like verdier for alle ansatte i firmaet. 

Kartleggingen av den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling har ikke avdekket praksis eller en kultur som gjør at noen ansatte behandles ulikt.  

For ytterligere dokumentasjon, se 

  • Redegjørelse for kjønnslikestilling 
  • Redegjøre for arbeidet for likestilling og mot diskriminering 
  • Lønnskartlegging 2022 

Redegjørelse for kjønnslikestilling

ViaNova er et mellomstort firma, pr. 31.12.2023 med 76 fast ansatte, hvorav 52 menn og 24 kvinner, som gir en kvinneandel på 32 %. Siden 2010 er det ansatt 26 menn og 27 kvinner. 

Firmaet har flere ansvarlige roller og administrative funksjoner, av totalt 32 ansvarsfunksjoner i firmaet i 2023, innehar kvinner 10 av disse. Dette utgjør 31 %. Det er verdt å bemerke at noen personer besitter flere funksjoner og innehar flere roller. Menn har i gjennomsnitt flere års arbeidserfaring enn kvinner, noe som delvis gjenspeiles i fordelingen av ansvarsroller. 

Antall personer som er, eller har vært, i foreldrepermisjon eller annen permisjon i 2023 er vist i tabell nedenfor. 

Det er ingen som har hatt permisjon med eller uten lønn i 2023. Permisjon med lønn er typisk dødsfall i nærmeste familie og har vart for en periode fra 1 til 4 dager. Permisjon uten lønn er gjerne ekstra fri i forbindelse med ferie eller manglende barnepass og varierer fra 1 dag til 2,5 uke. 


Redegjørelse for arbeidet for likestilling og mot diskriminering

Med grunnlag i den organiske, flate strukturen uten hierarki er det ikke muligheter for varig forfremmelse i firmaet. Roller og funksjoner rulleres med jevne mellomrom, slik at det kontinuerlig er muligheter for nye medarbeidere til å ta ansvar i firmaet. Besetting av roller/funksjoner foregår ved åpen utlysning hvor hver enkelt kan ta kontakt for videre vurdering eller via direkte kontakt med enkeltpersoner. Vurderinger og beslutning om besetting av ansvarsroller tas av strategisk ledergruppe og/eller daglig leder i firmaet. Det er ikke oppdaget risiko for diskriminering eller hindre for likestilling, men det er overvekt av menn i ansvarsroller og andre funksjoner i firmaet. 

Prosjektledelse er den sentrale ledelsesfunksjonen i firmaet med ansvar for helheten i utvikling og drift i tillegg til ansvaret for det enkelte prosjekt eller oppdrag. Prosjektleder er ikke en stilling i firmaet, men en funksjon. Ansatte kan være prosjektleder i ett prosjekt og medarbeider i et annet prosjekt. Prosjektlederrollen besettes basert på firmaets strategi og behov for å bygge kompetanse og referanser, egnede prosjekter i markedet, arbeidsbelastning, egen interesse, erfaring og ønske om videre utvikling. Besetting av prosjektlederrollen gjennomføres i forbindelse med tilbudsprosesser av sentrale prosjektledere i samråd med leveranseansvarlig. Det er ikke oppdaget risiko for diskriminering eller hindre for likestilling, men det er overvekt av menn i prosjektlederroller i firmaet. 

ViaNova deltar i ordningen inkluderende arbeidsliv, og med dette forplikter firmaet seg til å samarbeide systematisk for å nå mål om et mer inkluderende arbeidsliv mellom arbeidsgiver og ansatte. Firmaet har en kontaktperson i NAV som kan gi råd og veiledning om arbeid med inkluderende arbeidsliv, og bidra til at virkemidler tilgjengeliggjøres raskt og effektivt. 

Vår rekrutterings- og personalpolicy skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av kjønn, alder, etnisitet, nasjonal opprinnelse, avstamming, hudfarge, språk, religion og livssyn. Policyen er forankret i personalhåndboken og er et prinsipp som det arbeides etter i firmaet. Det er ikke oppdaget prosesser gjennom uformelle kanaler eller bekjentskaper som er til hinder for likestilling og risiko for diskriminering. 

Kontorlokalene er fordelt over tre plan, i tillegg til parkering og garderober i kjelleretasjen. Det er like garderobefasiliteter for kvinner og menn. Lokalene har heis og alle plan er tilgjengelige for personer med nedsatt funksjonsevne. Det er like mange dame- og herretoalett i hver etasje. Det er også handikaptoalett i alle etasjer. Alle kontorplasser er i utgangspunktet utstyrt med hev/senk-pulter og ergonomiske kontorstoler. Annet utstyr bestilles ved behov. Ansatte tilbys tilrettelegging av egen arbeidsplass for å kunne gjennomføre arbeidsoppgaver trygt, sikkert og effektivt. Det er ikke funnet risiko for diskriminering eller hindre for likestilling. 

Det arbeides kontinuerlig med ivaretagelse av likestilling mellom kjønn gjennom deltagelse i administrative funksjoner, i styret og gjennom ansvar og rolle i prosjekter. Det jobbes aktivt med å få flere kvinner inn i prosjektlederstillinger, for å ta del i og lede administrativt arbeid i firmaet. 


Lønnskartlegging 2022

ViaNova har full åpenhet om lønn, og alle ansatte orienteres årlig om lønnsfordelingen i firmaet. Vi tilstreber at alle ansatte har tilsvarende lønn basert på erfaring og utdannelse. Det totale lønnsbildet i firmaet omfatter fast lønn og bonus. Bonus fordeles mellom alle ansatte, som en prosentsats av feriepengegrunnlaget, basert på fjorårets resultat. Daglig leder mottar et lønnstillegg, som reguleres av styret, tillegget er ikke medtatt i kartleggingen.

ViaNova er et relativt lite firma, der det i forbindelse med kartlegging av lønn og bonus er krevende å dele inn i kategorier som sikrer anonymitet samtidig som det gir et sammenlikningsgrunnlag mellom ulike grupper.

Ved å dele medarbeiderne inn i hovedkategorier basert på arbeidserfaring etter endt studie og utdanningsnivå viser figurene under at det i enkelte grupper kun er en eller to medarbeidere. Vi finner det derfor ikke forsvarlig å publisere informasjon om lønnsnivå slik fordelingen av medarbeidere er per nå.

Figurene under viser fordelingen av ansatte med utgangspunkt i arbeidserfaring i kategorier med hhv. 0-9 år, 10-24 år og 25 år eller mer arbeidserfaring. Hver hovedkategori inkluderer hhv. 26, 22 og 26 medarbeidere. Videre er det delt inn i utdanningsnivå fordelt mellom utdanning på masternivå og utdanning på bachelornivå og annen utdanning.