Redegjørelse åpenhetsloven ViaNova AS 2023

Redegjørelse åpenhetsloven ViaNova AS 2023

ViaNova AS er omfattet av LOV-2021-06-18-99 Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold (åpenhetsloven) etter §3.

Denne rapporten omfatter selskapets plikt til å redegjøre for aktsomhetsvurderingene selskapet har gjennomført i 2023.

Daglig leder i ViaNova har øverste ansvar for at loven er oppfylt og delegerer mandat til utførende medarbeidere.

Åpenhetsloven gir allmenheten rett til å be om informasjon om hvordan ViaNova håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold. Ved ønske om slik informasjon kan det rettes en skriftlig forespørsel til apenhetsloven@vianova.no.

Redegjørelse åpenhetsloven ViaNova AS 2023


Selskapets organisering og virksomhet

ViaNova AS er et firma med virksomhet innen levering av rådgivningstjenester i forbindelse med utredning, planlegging, prosjektering, drift, vedlikehold og forvaltning av infrastruktur i samfunnet, hovedsakelig innen den norske samferdselssektoren.

Selskapets forretningsadresse er i Bærum, og virksomheten drives derfra.

ViaNova AS har sentral godkjenning og er sertifisert etter NS-EN ISO 9001 og ISO 14001.

Selskapet er medlem av Rådgivende Ingeniørers Forening (RIF) som arbeider for å dele de rådgivende ingeniørenes kompetanse og erfaring for å fremme de bærekraftige og samfunnsnyttige løsningene.

ViaNova er et ansatteid selskap med full åpenhet om lønn.

Selskapet er omfattet av arbeidsmiljøloven, og har et eget arbeidsmiljøutvalg som følger opp relevante saker. Arbeidstid følges opp jevnlig av administrasjonen.

Selskapet har etablerte varslingsrutiner, samt etablert en intern kanal for mulighet til anonym varsling av kritikkverdige forhold.

Bærekraft har vært et viktig fokusområde for ViaNova de siste årene, og firmaet har blant annet etablert sin egen bærekraftstrategi. Som en del av dette arbeidet ble det i 2022 gjennomført et digitalt kurs for alle ansatte, samt en workshop for ca. 1/3 av de ansatte.

Selskapet har et eget styringsdokument om prinsipper for god forretningsskikk som er basert på bransjeorganisasjonen RIF sine retningslinjer. Dette er et tema som gjennomgås med alle nyansatte i firmaet.


Aktsomhetsvurderinger

I forbindelse med aktsomhetsvurderingene ble en oversikt over selskapets leverandører og forretningspartnere gjennomgått. Iht. OECDs modell for aktsomhetsvurderinger er det benyttet en risikobasert tilnærming for å vurdere etterlevelse av menneskerettigheter og ivaretakelse av anstendige arbeidsforhold, der landrisiko og bransjerisiko har vært ansett som de viktigste parameterne for vurderingen. I sammenheng med risikovurderingen er også virksomhetens påvirkningsmulighet vurdert, dette knyttet opp til selskapets andel av omsetningen til den aktuelle virksomheten.

Resultatet fra kartleggingen tyder på at enkelte av selskapets største kjøp knyttet til overnattings- og serveringsvirksomhet, IT-utstyr, mat og drikke samt møbler er områder der risikoen for potensiell negativ påvirkning på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold er størst.

Selskapet prioriterer i hovedsak å benytte seg av store, anerkjente norske eller nordiske leverandører og forretningspartnere. For enkelte aktiviteter velges det mindre, lokale aktører. Selskapet har interne rutiner for vurdering av leverandører og forretningspartnere.

I enkelte bransjer og varegrupper med kjente risikoer for brudd på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold som ViaNova er avhengig av å benytte seg av, men der en anser selskapets påvirkningsmulighet som liten, ble det vurdert om det anses å finnes alternativer med noe lavere risiko. Dette gjelder f.eks. for kjøp av IT-utstyr.

ViaNova leier lokaler av en stor, anerkjent norsk utleier, som også har ansvar for vaktmestertjenester og vedlikehold av bygget. Øvrige driftstjenester som renhold, resepsjon og kantine er innleid gjennom firmaer som overholder gjeldende tariffbestemmelser om lønns- og arbeidsvilkår.

I forbindelse med tjenesteyting knytter vi oss til leverandører for å dekke kompetanseområder vi selv ikke har. Risikoen for brudd på menneskerettigheter eller anstendige arbeidsforhold hos andre høykompetansebedrifter i det markedet selskapet operer i anses generelt for å være lav.

Kartleggingen har vist at enkelte leverandører og deres leverandørkjeder har en forhøyet risiko for potensielle negative konsekvenser basert på landrisiko og bransjerisiko, men at det pr i dag håndteres på tilfredsstillende måte.

Det er gjennom arbeidet med aktsomhetsvurderinger for virksomheten ikke avdekket tilfeller av faktiske negative konsekvenser eller vesentlig risiko for negative konsekvenser.


Videre arbeid og tiltak

Arbeidet med aktsomhetsvurderinger er en kontinuerlig prosess. En stor andel av selskapets leverandører er også omfattet av åpenhetsloven. Ved nye oppdateringer av aktsomhetsvurderingene brukes disse firmaenes redegjørelser som en del av risikovurderingene.

I 2023 utarbeidet ViaNova en erklæring for leverandører og forretningspartnere knyttet til krav om etikk, antikorrupsjon, menneskerettigheter og arbeidsliv, som benyttes ved avtaleinngåelse der vurdering tilsier at det er en forhøyet risiko.

I tillegg til den regelmessige gjennomgangen/oppdateringen av aktsomhetsvurderinger vil ViaNova i 2024 oppdatere og/eller utarbeide enkelte dokumenter i tråd med sitt arbeide knyttet til etterlevelse av åpenhetsloven.