Sykkelekspressveger

Sykkelekspressveger

Statens vegvesen og kommunene i Oslo-området skal gjennom bedre tilrettelegging for syklister bidra til at sykkelandelen øker. Sykkelekspressveger muliggjør rask og direkte sykling over lengre avstander, men skal også være et tilbud for sykling over kortere avstander og ha gode koblinger mot øvrig sykkelinfrastruktur.

Vi har utarbeidet en mulighetsstudie som anbefaler gjennomførbar trasé for sykkelekspress langs:

  • E6 og Rv 159 fra Teisen til Lillestrøm
  • Rv 163 fra Økern til Lørenskog stasjonsby

Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2016 – 2017

Utførte oppdrag

Mulighetsstudie

Utførte fag

Sykkel, gange, veg & gate kostnadsberegning, visualisering