E18 Lysaker-Ramstadsletta

E18 Lysaker-Ramstadsletta

Strekningen E18 Lysaker-Ramstadsletta er del av prosjektet E18 Lysaker-Asker. Her skal det bygges nytt hovedvegsystem som legger til rette for miljøvennlige alternativer til bil som separat bussveg og høystandard ekspressykkelveg. Samtidig skal miljøulemper fra gjennomgangstrafikken reduseres og trafikksikkerheten bedres. Dette muliggjør blant annet sentrumsutvikling på Høvik. Bærumsdiagonalen fra Gjønnes til Strand og ny adkomst til Fornebu inngår også i prosjektet.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

 

Tidsrom

2014 – 2016

Utførte oppdrag

Teknisk plan, reguleringsplan

Utførte fag

Veg, tunnel, sykkel & gange, kollektivløsninger & bussveg, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, overvannshåndtering & renseløsninger, vann & avløp, transportanalyse, kostnadsberegninger, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering, film


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Bussveg og ekspressykkelveg på separate traseer
  • Sikre god fremkommelighet for buss og sykkel
  • Trafikkstrømmer over flere plan i smale korridorer
  • Nærhet til eksisterende bebyggelse