Storholmen

Storholmen

Vi har utarbeidet privat detaljreguleringsplan for fritidsbebyggelse på hele øya Storholmen. Planområdet er på ca. 14 daa.

Hovedformål er å åpne for økt bebyggelse for den enkelte fritidsbebyggelse, opp til 120 m2 BRA jf kommuneplanens arealdel. Sikre atkomst, brygge og uthus/naust til hver fritidsbebyggelse.

Arealer som ikke omfattes av bebyggelse, er regulert til naturområde. Området krysses også av en høyspentlinje.


Oppdragsgiver

Privat grunneier

Tidsrom

2015 – 2016

Utførte oppdrag

Detaljreguleringsplan

Utførte fag

Regulering, plankart, teknisk grunnlag