Rv 706 Sluppen – Sivert Dahlens veg

Rv 706 Sluppen – Sivert Dahlens veg

Prosjektet omfatter utbygging av Oslovegen fra Sluppen til Sivert Dahlens veg, ca. 1,2 km, ny skråstagsbru over Nidelva med tilhørende rundkjøringer på begge sider av elva. I fremtiden skal ny tunnel fra Byåsen munne ut ved vestre landingspunkt for ny bru. Det etableres planskilt kryss og Oslovegen føres under ny rundkjøring.

Prosjektet omfatter også omlegging av vann- og spillvannsledninger og ny dykkerledning til Høvringtunnelen som føres i ny gs-vegbru over Nidelva.

ViaNova Trondheim er veg og VA-rådgiver på prosjektet som ble vunnet i en designkonkurranse høsten 2014.


Oppdragsgiver

Miljøpakken / Statens vegvesen Region midt

 

Tidsrom

2015 – 2016

Utførte oppdrag

Reguleringsplan / Byggeplan

Utførte fag

Veg, sykkel & gange, skilt & oppmerking, drenering, vann & avløp


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Veggeometriskt krevende med bratt skråning, Dovrebanen og dagens Osloveg som førende elementer
  • Koblinger/ramper mot E6 sørover fra Sluppen
  • Terrengtilpasning for å unngå store inngrep