Roan vindpark

Roan vindpark
Fosen Vind skal i perioden 2016 – 2020 etablere Europas største vindparkprosjekt på land; Seks vindparker med totalt 278 turbiner som vil produsere 3400 GWh. Utbyggingen starter med Roan vindpark hvor det skal monteres 71 turbiner (900 GWh). Prosjektering av 58 km adkomstveger og 71 kranoppstillingsplasser. Utarbeidelse av tegninger og mengdeberegninger i anbudsfasen. Arbeidstegninger og stikningsdata i byggefasen.

Oppdragsgiver

Johs. J.Syltern AS

 

Tidsrom

2016 – 2018

Utførte oppdrag

Byggeplan

Utførte fag

Veg, drenering, vann & avløp


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Finne gode vegtraseer i svært kupert terreng. Minst mulig inngrep i myrer og vann
  • Framkommelighet for transporter med opptil 57 meter lange element
  • Landskapstilpasning for veger og kranoppstillingsplasser
  • Oppnå tilnærmet massebalanse totalt og på delstrekninger