Mjøstårnet

Mjøstårnet

Mjøstårnet blir verdens høyeste trehus bestående av leiligheter, kontor, hotell og et offentlig badeanlegg. Området får adkomst fra Nils Amblis veg under dagens E6. All parkering er utendørs. Store deler av utomhusområdet blir bestående av parkeringsplasser. Det blir også lagt til rette for en fem meter bred gang- og sykkelveg gjennom området og turstier på nedsiden av tomten mot Mjøsa.


Oppdragsgiver

HENT AS

 

Tidsrom

2016 – 2019

Utførte oppdrag

Rammesøknad / Byggeplan

Utførte fag

Veg, sykkel & gange, drenering, vann & avløp


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Blå/grønn overvannshåndtering
  • Nærhet til Mjøsa. Håndtering av 200-årsflom
  • Totalentreprise
  • Felles IFC-modell (BIM)