Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Ringeriksbanen er en del av InterCity-satsingen og sammen med E16 Høgkastet-Hønefoss det største fellesprosjektet for veg og jernbane i Norge. Ringeriksbanen skal korte inn reisetiden med tog mellom Hønefoss og Oslo med nærmere en time. Samtidig kuttes reisetiden med Bergensbanen like mye. Det skal også bygges ny firefelts europaveg som sammen med dobbeltsporet jernbane vil knytte Ringeriksregionen tett opp mot Osloregionen og gi et felles bo- og arbeidsmarked. Planprosessen skal gjennomføres som statlig reguleringsplan.

Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket utfører prosjektet i samarbeid med Norconsult og Asplan Viak. I tillegg til gjennomgående bidrag i prosjektet har Aas-Jakobsen-ViaNova-nettverket ansvar for prosjekteringen av 2 av 5 delstrekninger; Henholdsvis Strekning 3 Høgkastet/Sundvollen – Bymoen og Strekning 5 Styggdalen – Hønefoss/Ve.


Oppdragsgiver

Bane NOR / Statens vegvesen Region sør

Tidsrom

2016 –

Utførte oppdrag

Teknisk detaljplan / Reguleringsplan / Opsjon byggeplan

Utførte fag

Veg, bane, sykkel & gange, kollektivløsninger, stasjoner & holdeplasser, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, vann & avløp, vegRAMS, kostnadsestimering, anleggsgjennomføring & faseplaner, BIM, samtidig prosjektering, visualisering, film

ViaNovas roller og ansvar

  • Overordnet ansvar for BIM/modellbasert prosjektering, grunnlag og Samtidig prosjektering
  • Overordnet ansvar for og koordinering av kostnadsestimering
  • Overordnet ansvar for vegRAMS
  • Overordnet fagkoordinerende ansvar for veg/underbygning og trafikkstyring
  • Strekningsledelse strekning 3 Sundvollen/Høgkastet-Bymoen
  • Fagbidrag på strekning 3 & 5: Veg, bane, drenering, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drift & vedlikehold, vegRAMS, kostnader, BIM
  • Spisskompetansebidrag på strekning 1, 2 & 4 innen trafikkstyring, sporplanlegging, vegplanlegging, vegRAMS og Samtidig prosjektering