E134 Bergmannsgata

E134 Bergmannsgata

Med ny E134 Damåsen – Saggrenda (åpnet juli 2020) vil ikke E134 lenger gå gjennom Kongsberg sentrum. Vi har utført et forprosjekt for transformering av en strekning gjennom Kongsberg sentrum fra europavei, til en kommunal vei med bedre fremkommelighet for gående, syklende og kollektivtrafikk.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region sør

Tidsrom

2017

Utførte oppdrag

Forprosjekt

Utførte fag

Trafikk, gang- og sykkel, kollektivtransport, veg og gate