Ring 3 Ulven – Sinsen

Ring 3 Ulven – Sinsen

Prosjektet skal legge til rette for miljøvennlig byutvikling på Økern og områdene rundt. Hovedelementene i prosjektet er ny tunnel for Ring 3 Lørentunnelen, ny lokaltunnel for Østre Aker vei Økerntunnelen og et omfattende veganlegg i dagen i tilknytning til disse. Siste etappe i prosjektet var nedbygging av den gamle Ring 3-traseen til Dag Hammarskjølds vei.

Vi har også bistått private utbyggere i området med fagkompetanse på lokalgater og gang-/ sykkelveger i forbindelse med områdeutbyggingen Hasle linje.


Oppdragsgiver

Statens vegvesen Region øst

Tidsrom

2006 – 2015

Utførte oppdrag

Byggeplan, anbudsgrunnlag, oppfølging i anleggsfasen

Utførte fag

Veg, tunnel, gate, gang & sykkel, buss, skilt & oppmerking, trafikkstyring, drenering, vann & avløp, 3D for alle fag, samordningsmodell, visualisering, faseplaner


Spennende tverrfaglige utfordringer

  • Anleggsgjennomføring og omfattende midlertidig veisystem med Ring 3 tett innpå i hele anleggsfasen
  • Stor kompleksitet med alle fag tett integrert på et lite område
  •  Flere store betongkonstruksjoner tett innpå hverandre
  •  Skiltplaner og trafikkstyring